Podmínky nákupu a reklamační řád

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Pavel Weiss, se sídlem Nádražní 215, 435 33 Louka u Litvínova, IČO: 44518838, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kojeneckepotreby.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Na případy, kdy kupujícím bude osoba právnická či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se tyto obchodní podmínky nevztahují.

Kupující a prodávající si mohou sjednat v kupní smlouvě ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Taková ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Jazykem pro jednání mezi kupujícím a prodávajícím je jazyk český. Kupní smlouvu lze uzavřít v pouze českém jazyce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodávající oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Má se za to, že kupující, který poptává zboží prostřednictvím webové stránky, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

Prodávající je oprávněna prodej zboží prostřednictvím webové stránky kdykoli ukončit.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Informace o zboží, které je prezentováno na webové stránce jsou pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webová stránka obsahuje informace o zboží, včetně informace o jeho ceně. U zboží, které nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, webová stránka obsahuje i náklady za navrácení takového zboží.

Ceny zboží na webové stránce jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Platnost uvedených cen zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Takto uvedené náklady obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Objednávku zboží provede kupující vyplněním objednávkového formuláře, který je součástí webové stránky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 • Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky jinak než elektronickou cestou (například písemně čitelefonicky).

  K uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením Přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce zboží.

  Kupující potvrzení objednávky zboží na webové stránce dává souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Ceny uvedené na webové stránce jsou uváděny jako konečné včetně DPH.

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním odběru
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2357031714/0600 vedený u společnosti GE Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“)

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

  V případech, kdy je prodávajícím po kupujícím požadované, dodatečnému potvrzení objednávky je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo písemně na adresu, kterou uvedl v objednávce.


  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku včetně prostřednictvím webové stránky má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář (odkaz na vzorový formulář) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího pavelweiss@atlas.cz

  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předešlého odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Kupující bere na vědomí, že prodávající může nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Pokud nebylo kupujícím zboží převzato, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V případě takového odstoupení vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


  NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY S OBJENANÝM ZBOŽÍM

  V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku kupujícím v úložní době, dochází ze strany kupujícího k porušení obchodních podmínek.

  Nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí prodávající učinit výslovně.

  Prodloužená doba expedice zboží není důvodem ke stornování objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím.


  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 a § 2161 - 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pavelweiss@atlas.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnostipříslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  Prodávající poskytuje ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Při registraci musí kupující uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

 • Ve výše uvedeném rozsahu budou osobní údaje kupujícího zpracovány. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi prodávající a kupujícím.

  Při uzavření kupní smlouvu prostřednictví webové stránky dává kupující s tím, že prodávající může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám.

  Koupí zboží prostřednictvím webové stránky kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů prodávajícím marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mail pavelweiss@atlas.cz

  Koupí zboží prostřednictvím webové stránky kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek na emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv na telefonní číslo, které uvedl při registraci. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu pavelweiss@atlas.cz

  Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese pavelweiss@atlas.cz

  Prodávající prohlašuje, že osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  Prodávající informuje kupujícího, že cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Následně, při každé další návštěvě webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookies umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení kupujícího.

  Seznam všech typů cookies používaných na webové stránce:

 • Nezbytné cookies
  Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas kupujícího těmito cookies není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné, jako např. nákupní košík, účet, apod.
 • Výkonnostní cookies
  Tyto cookies se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek a shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem kupující užívá webové stránky, například které podstránky nejčastěji navštěvuje a zda dostává z webové stránky chybové zprávy. Tyto cookies neshromažďují identifikační údaje o kupujícícm, všechny informace jsou anonymní. Otevřením webové stránky dává kupující souhlas s umístěním těchto cookies v zařízení kupujícího.
 • Funkční cookies
  Tyto cookies si pamatují volby kupujího a na základě toho zlepšují uživatelský komfort při užití webových stránek. Otevřením webové stránky dává kupující souhlas s umístěním těchto cookies v zařízení kupujícího.
 • Cílené nebo reklamní cookies
  Tyto cookies shromažďují informace o zvyklostech kupujícího při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní zájmům kupujícího. Tyto cookies se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči kupujícímu. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webové stránky. Cookies si zapamatují, že kupující webovou stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Otevřením webové stránky dává kupující souhlas s umístěním těchto cookies v zařízení kupujícího.

 • V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na zařízení kupujícího, může kupující souhlas s ukládáním cookies kdykoliv odvolat.


  DORUČOVÁNÍ

  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu, kterou uvedl při objednávce zboží.


  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  Právní vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Vídeňská Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z aplikace vyloučena. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

  Součástí obchodních podmínek je i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, viz níže.  VZOR PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  Pavel Weiss

  Nádražní 215, 435 33 Louka u Litvínova  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Vážení,

  dne ________ jsem v internetovém e-shopu www.babymerc.eu na základě objednávky č. ________, která byla potvrzena dne ______, objednal zboží __________ za cenu ______ ,- Kč. Zboží mi bylo dobírkou doručeno dne _________, kupní cena byla uhrazena na základě dobírky.

  Tímto si Vás dovoluji informovat, že využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na adresu firmy. Zaplacenou kupní cenu prosím vraťte bankovním převodem na můj účet č. _________ vedený u banky __________.


  V ____ dne _____

  ________________

  [Jméno]